Voor- en nadelen van vlaglabels voor kabels

In deze blog ga ik wat dieper in op de eigenschappen van zogenaamde vlaglabels. Dit zijn rechthoekige labels die rond de kabel worden gedraaid en met de uiteinden tegen elkaar worden gekleefd.

Lees verder

Advertenties

Gebruikt u al Kanban kaarten om uw voorraden te beheren?

Kanban

“Kanban” is een term uit het lean management en just-in-timeproductie (JIT), dat grofweg als “signaalbord” kan vertaald worden. Bij JIT is het kernidee maximale waarde te realiseren en tegelijk verspilling te vermijden door telkens “precies op tijd” te laten leveren wat nodig is om de productie draaiende te houden.

Door verspillingen en onnodig gebruik van opslagruimte te voorkomen dalen de operationele kosten van het bedrijf. Zo kan de winst stijgen. Het kanban concept komt hierbij goed van pas.

Lees verder

Waarvoor dient visuele statusmarkering?

Weten u en uw medewerkers van ieder stuk materiaal in het bedrijf of het:

  1. veilig is om te gebruiken;
  2. wanneer het voor het laatst geïnspecteerd werd;
  3. wanneer het nog onderhouden werd?

Deze zaken opzoeken kost vaak tijd en energie, waardoor het verleidelijk kan worden om er gewoon vanuit te gaan dat het wel in orde zal zijn. Vroeg of laat leidt deze aanpak tot (ernstige) arbeidsongevallen.

Het gebruik van visuele statusmarkering is een simpele maar efficiënte oplossing voor deze uitdagingen.

Lees verder

De gevaren van werken in besloten ruimtes


Ieder jaar komen in Europa honderden mensen om het leven en geraken er duizenden ernstig gewond door ongevallen in besloten ruimtes. In de meeste gevallen waren de werkers zich niet bewust van de mogelijke gevaren.

Lees verder

Ladingborden uitzonderlijk vervoer

LadingbordenEen nieuw koninklijk besluit inzake uitzonderlijk vervoer werd in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd op 9 september 2013. Dit besluit voer, naast de bestaande borden, nieuwe borden in die moeten geplaatst worden om de breedte af te bakenen of de uitsteek achteraan te signaleren. Deze tekst trad in voege op 1 oktober 2013.

Lees verder

Wat is CLP?

CLP staat voor “Classification, Labelling and Packaging”, in het Nederlands bekend als: “classificatie, etikettering en verpakking”.

Classificatie, etikettering en verpakking van de stoffen en mengsels is de Verordening (EG) nr. 1272/2008 die in de hele Europese Unie geldt voor de classificatie en de etikettering van chemicaliën. Het systeem volgt het globaal geharmoniseerde systeem voor classificatie en etikettering van chemische producten (of GHS: Globally Harmonised System of classification and labelling) van de Verenigde Naties.
Lees verder

De 6S-methode

6S, of 5S+1 is een methode uit het “lean management” vakgebied. Lean manufacturing focust zich op het realiseren van maximale waarde, met zo min mogelijk verspilling. Door de kans op verspillingen weg te werken, dalen de operationele kosten en stijgt de winst van het bedrijf. Hoe doet u dat?

Wel, met behulp van deze 6 S’en:
Lees verder

De voordelen van geprinte laboratoriumlabels

Laboratoriumstalen waarbij de handgeschreven markering niet (meer) te lezen valt: een voorbode van een pak tijdverlies en een grotere kans op fouten en vergissingen.

Geprinte laboratoriumlabels, specifiek ontwikkeld om stalen te identificeren, werken deze problemen vlot weg. We zetten alle voordelen ervan eens op een rijtje.
Lees verder

Verkeerssymbool voor de speed pedelec

De speed pedelecs zijn sinds 1 oktober 2016 opgenomen in de Belgische wegcode. Ze kregen daarbij ook een eigen verkeerssymbool.

Lees verder

Hoe richt ik optimaal het magazijn in op een veilige manier?

Goossaert wil bedrijven veiliger en efficiënt helpen werken. Hiervan maakt de veiligheid van je medewerkers een zeer belangrijk aandachtspunt uit. Ongevallen zijn immers regelmatig de oorzaak van afwezigheden waardoor de planning moet worden omgegooid of zelfs extra personeel moet worden voorzien.

Sinds 2009 is de Europese norm EN15635 van kracht die enkele bepalingen bevat waaraan een veilig magazijn moet voldoen. Bij de afhandeling van een schadedossier zal dan ook steeds worden nagegaan of aan de opgelegde eisen werd voldaan.

Daarom enkele tips voor een veilig magazijn:

Lees verder

Er zit meer in een label dan je denkt

Professionele, zelfklevende labels worden opgebouwd aan de hand van een viertal basislagen, die elk uit verschillende soorten materialen kunnen bestaan.

Hoe die verschillende materialen onderling gecombineerd worden, bepaalt de eigenschappen van de labels: de bestendigheid, de kleefkracht, de kleur,…

Door slim hiermee te spelen kan voor iedere identificatie-uitdaging een oplossing gecreëerd worden.  Lees verder

De gevarendiamant en zijn betekenis

De gevarendiamant of NFPA 704-ruit toont in een oogopslag de mogelijke risico’s die verbonden zijn aan een chemische stof op vlak van gezondheid, ontvlambaarheid en reactiviteit.

De ruit werd ontwikkeld door de Amerikaanse National Fire Protection Association (NFPA) en functioneert als belangrijk herkennings- en hulpmiddel bij noodsituaties, in het bijzonder voor de brandweer. Het is voor hen uiterst belangrijk om te weten hoe een chemische stof zal reageren wanneer ze die proberen te blussen én welk blusmateriaal ze het best gebruiken.
Maar wat betekenen al die kleuren, cijfers en symbolen nu precies?
Lees verder

De 16 delen van het veiligheidsinformatieblad

Een veiligheidsinformatieblad, of een SDS (Safety Data Sheet), is een gestructureerd document met informatie over de risico’s van een gevaarlijke stof of preparaat, en de aanbevelingen voor het veilig gebruik ervan in een werkomgeving.

Elk veiligheidsinformatieblad moet dezelfde structuur hebben, inclusief de volgende 16 delen.
Lees verder

Nuttige info over veiligheidsvoorschriften bij machines

lockout tagoutVoor mensen die niet goed weten waar te beginnen, kan het doornemen van volgende documenten al een goede start zijn:

  • EU-richtlijn 89/655/EEG: minimumvoorschriften om werknemers te beschermen tijdens onderhoud of gebruik van industriële uitrustingen.
  • EN 1037: norm voor uitschakeling van energietoevoer naar machines om het onbedoeld in werking stellen van machines te voorkomen.

 

Voor meer inspiratie, neem ook een kijkje op ons ander blogartikel hierover.

Waarom is GHS belangrijk?

De productie en het gebruik van chemicaliën vertegenwoordigt wereldwijd een bedrag van meer dan 1.500 miljard euro per jaar. De veilige en efficiënte import en export ervan is dus essentieel voor de wereldeconomie. De regionale verschillen met betrekking tot de aanduidingen en informatie rond gevaarlijke stoffen vormden echter een grote hindernis. Wat in het ene land een ongevaarlijke stof was, werd in het andere land als “giftig” gemarkeerd. Er moest dringend een gestroomlijnd systeem komen.

Lees verder